Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη | Δημήτριος Αινιάν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
€11.66
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

Θα το βρείτε μόνον στο www.grecobooks.com

"Ἡ σπουδαιοτάτη αὐτὴ βιογραφία τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη, γραφεῖσα παρ’ ἀνδρὸς ὅστις μετέσχε τῶν δύο τελευταίων μεγάλων ἐκστρατειῶν τοῦ ἡρωϊκοῦ στρατάρχου καὶ ὑπηρέτησεν ὑπ’ αὐτὸν ὡς ἔμπιστός του γραμματεὺς καὶ συμμαχητής, εἶναι ἡ μόνη αὐθεντικὴ ἔκθεσις περὶ τοῦ βίου καὶ τῶν ἔργων τοῦ βαθυγνώμονος καὶ γενναιοκάρδου Ρουμελιώτου, ὅστις ὑπῆρξεν ἡ πρώτη στρατιωτικὴ μεγαλοφυία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος.

Τὸ ἔργον τοῦ Δημητρίου Αἰνιᾶνος ἐχρησίμευσεν ἀργότερα ὡς ἡ κυριωτέρα πηγὴ εἰς τὴν γνωστὴν βιογραφικὴν μελέτην τοῦ ἱστορικοῦ Κ. Παπαρρηγοπούλου".

Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Του Δημητρίου Αινιάν. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Πρώτη Έκδοση: 1834. Σελ. 253. ISBN: 978-618-5383-11-4